Privacy policy

 

Deze verklaring is van toepassing op onderstaande partij: Play-Fit KvK 341 699 88

Play-Fit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Play-Fit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • –  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • –  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • –  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • –  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • –  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • –  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Play-Fit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van leden worden door Play-Fit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • –  Administratieve doeleinden;
  • –  Automatische incasso
  • –  Communicatie en/of uitnodigingen;
  • –  Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.
  • –  Versturen van het werkboek;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap, rittenkaarten, verkoop werkboek en beweegprogramma’s;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Play-Fit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam en achternaam;
 • –  Adresgegevens;
 • –  Geslacht;
 • –  Geboortedatum
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Betalingsgegevens
 • –  Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • –  Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
   – Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Play-Fit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • –  Het inschrijving formulier Nieuwsbrief via onze website www.play-fit.nl;
 • –  Bij het afsluiten van een lidmaatschap goedkeuring geven voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Play-Fit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Tussenvoegsel;
 • –  Achternaam;
 • –  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Play-Fit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is;

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECTS, EN/OF GEINTERESSEERDE

Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door Play-Fit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • –  Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • –  Aanvraag via website www.play-fit.nl voor gratis proefweek.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming en/of digitale aanvraag voor informatie

Voor de bovenstaande doelstelling kan Play-Fit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer; • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Play-Fit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode van twee maanden.

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Play-Fit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

– gegevens over gezondheid
– gegevens over gewicht
– gegevens over trainingsdoelen – gegevens via wearables

Play-Fit gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Play-Fit verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Play-Fit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Play-Fit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Tussenvoegsel;
 • –  Achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Salarisgegevens;
 • –  Kopie ID;
 • –  BSN-nummer;
 • –  Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Play-Fit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • –  Het verzorgen van de internetomgeving;
 • –  Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • –  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Play-Fit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Play-Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan , zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • –  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • –  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

 • –  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  IN KAART BRENGEN VAN HET WEBSITEBEZOEK

 

Op de websites van Play-Fit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Play-Fit gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Play-Fit gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN OF VRAGEN

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

WIJZIGINGEN

Play-Fit behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Play-Fit heeft Laura van den Berg-Bernhard aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij/zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

CONTACTGEGEVENS

Scheepsbouwersweg 7a / 1121 PC Landsmeer laura@play-fit.nl
020-492 26 60