Privacy policy

 

Deze verklaring is van toepassing op onderstaande partij: Play-Fit KvK 341 699 88

Play-Fit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Play-Fit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • –  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • –  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • –  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • –  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • –  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • –  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Play-Fit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van leden worden door Play-Fit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • –  Administratieve doeleinden;
  • –  Automatische incasso
  • –  Communicatie en/of uitnodigingen;
  • –  Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.
  • –  Versturen van het werkboek;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap, rittenkaarten, verkoop werkboek en beweegprogramma’s;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Play-Fit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam en achternaam;
 • –  Adresgegevens;
 • –  Geslacht;
 • –  Geboortedatum
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Betalingsgegevens
 • –  Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
 • –  Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
   – Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Play-Fit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • –  Het inschrijving formulier Nieuwsbrief via onze website www.play-fit.nl;
 • –  Bij het afsluiten van een lidmaatschap goedkeuring geven voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Play-Fit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Tussenvoegsel;
 • –  Achternaam;
 • –  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Play-Fit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is;

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN PROSPECTS, EN/OF GEINTERESSEERDE

Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door Play-Fit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • –  Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • –  Aanvraag via website www.play-fit.nl voor gratis proefweek.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming en/of digitale aanvraag voor informatie

Voor de bovenstaande doelstelling kan Play-Fit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer; • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Play-Fit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode van twee maanden.

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Play-Fit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

– gegevens over gezondheid
– gegevens over gewicht
– gegevens over trainingsdoelen – gegevens via wearables

Play-Fit gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Play-Fit verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Play-Fit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Play-Fit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Tussenvoegsel;
 • –  Achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Salarisgegevens;
 • –  Kopie ID;
 • –  BSN-nummer;
 • –  Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Play-Fit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • –  Het verzorgen van de internetomgeving;
 • –  Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • –  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Play-Fit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Play-Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan , zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • –  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;